Detail školy

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace

 

Vážení rodiče, dovolte mi představit Vám naši školu.

Jsme plně organizovaná městská škola. Budova je umístěna v nádherném, klidném  prostředí, obklopena velkou přírodní zahradou s venkovní učebnou, nově opravenými sportovními hřišti a herní částí pro zájmové vzdělávání.

Materiální vybavení tříd je na dobré úrovni, disponujeme několika odborně vybavenými učebnami, různorodými moderními pomůckami a didaktickou technikou.

Naše společná dlouhodobá vize: kvalita - činorodost - otevřenost

Cílem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli připraveni na život v rychle se měnící společnosti. Aby naši školu opouštěly děti nejen všeobecně vzdělané, ale i sociálně, fyzicky, emocionálně a kulturně připravené na další profesní cestu. Děti samostatné, odpovědné, schopné formulovat svůj vlastní názor, děti otevřené a slušně vystupující, děti uvědomující si sounáležitost s lidmi i přírodou.

Co nabízíme?

- kvalitní základy všeobecného vzdělání - napříč všemi vzdělácími předměty klademe důraz na osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků za použíti klasických i moderních různorodých metod a forem práce  (aktivizující metody, využívání prvků Hejného v matematice, splývavé čtení, projektové vyučování, zážitkové učení),

- nadstandartní výuku cizích jazyků - anglický jazyk je povinný od první třídy, druhý cizí jazyk (žáci volí mezi německým a ruským) od šesté třídy. Výuka je obohacena hodinami konverzace s rodilým mluvčím.  Své jazykové znalosti mohou žáci zúročit v jazykových zkouškách dle Společenského referenčního rámce pro jazyky, účastní se jazykových olympiád s postupem do národních kol,

- pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - ať s poruchami učení, chování, autisty, zdravotně postižené, zkušenosti máme se vzděláváním cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí, umožňujeme individuální (domácí) vzdělávání žáků,

- individuální péči o talentované a nadané děti - spolupracujeme s Mensou, připravujeme žáky na různorodé soutěže a olympiády (Logická olympiáda, Astronomická olympiáda, BRLOH), v nichž naši žáci dosahují vynikajících výsledků (účast v národních kolech), organizujeme kroužky Chytrých hlaviček,

- důraz na všestranný tělesný rozvoj žáků - uskutečňujeme širokou škálu tělovýchovných kurzů (plavecký a lyžařský výcvik, kurz gymnastiky a jógy, turistické, cyklistické a vodácké kurzy), které spolu s kvalitní výukou tělesné výchovy vytváří základní pohybové dovednosti,

- pestrou zájmovou činnost - v rámci školní družiny a školního klubu probíhá množství různorodých aktivit (pravidelné i jednorázové akce - návštěvy divadla, knihovny, solné jeskyně, projektové dny),

- rozsáhlý systém kroužků - dramatický, výtvarný, keramika, hudební, flétna, jazykové, sportovní, které dětem zaručí smysluplné trávení volného času a rodičům jistotu, že je o děti dobře postaráno,

- bezpečné, klidné prostředí a snahu o vytváření příznivého klimatu - v rámci podpory osobnostně sociální výchovy probíhají třídnické hodiny, na kterých se utváří třídní pravidla a kde se žáci ve spolupráci s třídními učiteli snaží o vytvoření zdravých vztahů a stmelování kolektivů, učí se toleranci, bezkonfliktní komunikaci,

- otevřenost a spolupráci s rodiči - poskytujeme informace o životě školy, prezentujeme výsledky naší práce, snažíme se spolupracovat se zákonnými zástupci dětí,  dáváme přednost vzájemné otevřenosti.

O Vaše děti se stará zkušený pedagogický sbor, otevřený novým postupům a námětům, který se promyšleně podílí na vytváření klidného prostředí školy i jednotlivých tříd tak, aby se zde všichni cítili bezpečně a spokojeně. Záleží nám na partnerském přístupu k Vám, zákonným zástupcům.

Na závěr mi dovolte uvést hlavní krédo, kterým se všichni řídíme: Základní předpoklad úspěchu je dělat věci společně a s přesvědčením, že mají smysl. Naše síla je v aktivitě, pracovitosti, zodpovědnosti, spolehlivosti a sdílení. Zároveň platí, že respektujeme názory a dohodnutá pravidla, nasloucháme přáním a problémům rodičů a žáků, otevřeně komunikujeme a společně hledáme cestu.

Těšíme se na Vás.    

 

Kontakt

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

E-mail: info@zsohrada.cz

Telefon: 571 437 905, 724 715 096

ID datové schránky: jn7gi43

Web: www.zsohrada.cz

Ředitel/ka

PaedDr. Helena Slováková

Školské obvody

Ulice: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Na Plavisku, Nad Školou, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Smetanova od ulice Svárov po řeku Bečvu, Svárov č. p. 1080, Turkmenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti, U Splavu, Žerotínova. Škola je spádová pro obec Ústí a obec Janová.