Informace k přijímání dětí do základních škol ve Vsetíně pro školní rok 2024/2025

1

REGISTRACE

11. 3. 2024 – 31. 3. 2024

Registrace dětí a generování žádostí o přijetí a žádostí o odklad je možné v období od 11. 3. 2024 do 31. 3. 2024.

Každá základní škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy

Postup pro registraci

2

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

9. 4. 2024 a 10. 4. 2024 10:00-12:00, 14:00-16:00

Základní škola Vsetín, Luh 1544
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876,
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436,
Základní škola Vsetín, Sychrov 97,
Základní škola Vsetín, Trávníky 1217
9. 4. 2024 a 10. 4. 2024 10:00-12:00, 14:00-16:00
ZŠ INTEGRA 8. 4. 2024 od 8:30 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.
Vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí nebo žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně nebo bezkontaktně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu.

Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.

Po odevzdání žádosti o přijetí budou zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

3

ROZHODOVÁNÍ

do 30 dnů od podání žádosti

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné základní škole se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.

Ředitelé jednotlivých škol rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Postup ZŠ při přijímání je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

4

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.

Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.